การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

  • กรณีมีความประสงค์โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 013-1-85026-1 ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุง โรงพยาบาลสงฆ์ ส่งแฟกซ์รายละเอียดการบริจาค ที่ เบอร์ 02-3544273 E-mail หลักฐานการบริจาค Finance@priest-hospital.go.th (แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค คลิกที่นี )

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร รายเดือน

โปรดเขียนหลักฐาน ต้องนำส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

  • กรณีมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเช็ค

โปรดเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสงฆ์” และส่งเช็คมายัง โรงพยาบาลสงฆ์ เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.10400 (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินด้วยแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สแกนผ่าน QRCode รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ผ่าน e-mail

   - เลือกบริจาคโดยใช้สิทธิลดหย่อน ให้กรอกอีเมล์เพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร และส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

   - เลือกบริจาคโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อน ระบบจะไม่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ และไม่ส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร

   - บริจาคเงินด้วยแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ไม่สามารถออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรได้

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารอื่นๆจะไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ แต่ข้อมูลการบริจาค ระบบจะส่งไปที่กรมสรรพากรใช้ลดหย่อนภาษีได้ (คลิกที่นี่ เพื่อสแกน QRCode)

หมายเหตุ การรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่สามารถรับบริจาคตั้งกองทุน หรือ สมทบทุน

แจ้งเตือน ! ถ้าต้องการรับใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตร ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 3 วัน หลังจากโอนเงิน

บริการสำหรับผู้ป่วย


ขั้นตอนการให้บริการ

เครื่องมือคำนวณค่า BMI

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

คลินิกตรวจโรค

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมที่โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12:18:40 น.

บริจาคเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:44:11 น.

มออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07:16:11 น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเยี่ยมและถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์อาพาธ

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

บทความวิชาการ


คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

สารโรงพยาบาลสงฆ์

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้หลักพระธรรมวินัย

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images