ประกาศ ! กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์
กลุ่มงานรังสีวิทยา จะดำเนินการส่งคืนฟิล์มและทำลายฟิล์มเก่าของผู้ป่วยที่มาเอกซเรย์ไว้ในครั้งสุดท้ายก่อนปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ท่านที่มีความประสงค์จะเก็บรักษาฟิล์มของท่านไว้
กรุณาติดต่อกลุ่มงานรังสีวิทยา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
โทร. ๐-๒๖๔๐-๙๕๓๗-๔๖ ต่อ ๕๒๐๕
แจ้งหลักฐานเก็บรักษาฟิล์มเก่าผู้ป่วย