PRIEST HOSPITAL

รับบริจาค


ทำบุญ บริจาค

สั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์

บริจาคสิ่งของ

บริการสำหรับผู้ป่วย


คลินิกตรวจโรค

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

จองคิวออนไลน์

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ขั้นตอนการรับบริการ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09:07:39 น.

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11:03:44 น.

ทำบุญวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15:22:03 น.

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสงฆ์ (Green Priest) เป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินเก่ามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ คุณจรัสศรี ศรีมณี ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11:34:51 น.

การประปานครหลวง บริจาค นม น้ำ เอนชัวร์ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายพระสงฆ์ที่อาพาธ รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16:33:15 น.

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงินค่าเวชภัณฑ์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15:51:51 น.

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริจาค นมถั่วเหลือง ดีน่า จำนวน ๒๖๐ ลัง รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่


สื่อมีเดียเผยแพร่


คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์


image

การทำหน้าที่อุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธ ที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย


image

การอุปัฎฐากพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย


image

แนวทางเวชปฏิบัติดูแลพระภิกษุอาพาธระยะท้าย


สารโรงพยาบาลสงฆ์


image

ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 2563


image

ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2563


image

ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563


เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images