บริการสำหรับผู้ป่วย


คลินิกตรวจโรค

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

จองคิวออนไลน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ขั้นตอนการรับบริการ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

บริจาคทำบุญ


ขั้นตอนการบริจาค

ส่งหลักฐานโอนเงินบริจาคบำรุง

ส่งหลักฐานโอนเงินบริจาคผ้าป่า

บริจาคเครื่องมือแพทย์

บริจาคสิ่งของ

ทำบุญรับจอง

บทความวิชาการ


คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

สารโรงพยาบาลสงฆ์

การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้หลักพระธรรมวินัย

ข่าวสาร


รับสมัครงาน

จัดชื้อจัดจ้าง

รายงานประจำปี

สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่


ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมที่โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:30:08 น.

คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

เมื่อวันพุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:49:04 น.

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

เมื่อวันพุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:26:20 น.

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 บริจาค แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images