รับบริจาค


ทำบุญ บริจาค

สั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์

บริจาคสิ่งของ

บริการสำหรับผู้ป่วย


คลินิกตรวจโรค

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

จองคิวออนไลน์

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ขั้นตอนการรับบริการ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:01:14 น.

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ -สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:51:07 น.

โรงพยาบาลสงฆ์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:49:47 น.

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:56:28 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๒๘ ถุง , แผ่นรองซึมซับ ๓๖๐ ชิ้น , Cotton Bud ๑๔ กล่อง , น้ำยาฆ่าเชื้อ (Dettol) ๔ ขวด , แอลกอฮอล์ ๕๖ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:52:38 น.

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับ ทีมรายการคืนทุนให้แผ่นดิน และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ มอบ หน้ากากอนามัย และเครื่องบริโภค ถวายแด่พระภิกษุ - สามเณรอาพาธ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:55:48 น.

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำกัด ( อังกฤษตรางู ) บริจาค แอลกอฮอล์เจล ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่


คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์


image

การทำหน้าที่อุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธ ที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย


image

การอุปัฎฐากพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย


image

แนวทางเวชปฏิบัติดูแลพระภิกษุอาพาธระยะท้าย


สารโรงพยาบาลสงฆ์


image

ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2563


image

ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563


image

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2563


เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images