เรื่องในฉบับ

สถานการณ์เชื้อ CRE และ CRAB 

https://sites.google.com/view/dis-priest/%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%8A