รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

No. เครื่องมือแพทย์ จำนวนความต้องการ ราคาต่อหน่วย รายละเอียด
1 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 Motors CPR bed (Total lock caster) 10 28,000 รายละเอียด (Spec)
2 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (ใช้สำหรับออกหน่วย/ถวายพระ) 200 1,500 รายละเอียด (Spec)
3 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสชนิดอินฟราเรด 50 750 รายละเอียด (Spec)
4 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ พร้อมรถเข็น 3 15,000 รายละเอียด (Spec)
5 เครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง อัตโนมัติ 5 38,000 รายละเอียด (Spec)
6 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว (Oximeter Fingertrip) 5 980 รายละเอียด (Spec)
7 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ระบบอตัโนมัติ 15 35,000 รายละเอียด (Spec)
8 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 5 130,000 รายละเอียด (Spec)
9 ชุดควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) 3 1,900 รายละเอียด (Spec)
10 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (ET CO2) 2 120,000 รายละเอียด (Spec)
11 รถเข็นจัดเตรียมยาฉีด และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 2 55,000 รายละเอียด (Spec)
12 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 120 650 รายละเอียด (Spec)
13 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล 1 250,000 รายละเอียด (Spec)
14 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด วิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2,500,000 รายละเอียด (Spec)
15 เตียงนอนผู้ป่วยที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนักและเอกซเรย์ได้ 6 100,000 รายละเอียด (Spec)
16 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน 3 58,000 รายละเอียด (Spec)
17 ชุดส่องตรวจหลอดลมคอ 2 15,000 รายละเอียด (Spec)
18 เครื่องเฝ้าติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ 2 150,000 รายละเอียด (Spec)
19 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบเคลื่อนที่ (Portable spirometry) 1 180,000 รายละเอียด (Spec)
20 เครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน 2 300,000 รายละเอียด (Spec)
21 ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก 1 550,000 รายละเอียด (Spec)
22 หัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator Intermittent/Continuous) 5 17,500 รายละเอียด (Spec)
23 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด zebra รุ่น GC420t 1 8,900 รายละเอียด (Spec)
24 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและควบคุมความดัน 2 650,000 รายละเอียด (Spec)
25 ชุดปรับและควบคุมแรงดูด (VACUUM REGULATOR) 12 9,500 รายละเอียด (Spec)
26 เครื่องมือช่วยฟังเสียงต่างๆภายในร่างกาย (Stethoscope) 8 3,200 รายละเอียด (Spec)
27 เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลอืดดำ ระบบอตัโนมัติ 15 55,000 รายละเอียด (Spec)