เครื่องควบคุมน้าเกลือ
รายละเอียดเครื่องควบคุมน้าเกลือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

   เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 ๑.   ความต้องการ           เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน  จำนวน ๑๐ เครื่อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้

.   วัตถุประสงค์การใช้งาน      

๒.๑         ใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องควบคุมการให้สารละลายเป็นพิเศษ

๒.๒         ใช้ควบคุมการให้ยา  ซึ่งต้องการความเที่ยงตรงของปริมาณยาที่ให้เข้าทางหลอดเลือดดำ

๒.๓         ลดอันตรายซึ่งเกิดจากการให้สารละลายเร็วหรือช้าเกินไป

 

.   คุณลักษณะทั่วไป   

๓.๑         เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดกะทัดรัด และมีที่ยึดเครื่องเข้ากับเสาน้ำเกลือได้

๓.๒         ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๐๐ – ๒๔๐ โวลต์, ๕๐ – ๖๐ เฮิรตซ์ และสามารถใช้กระแสไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ซึ่งเป็นชนิดชาร์จไฟได้โดยอัตโนมัติ

๓.๓         ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย CE Marking, FDA Approved ๕๑๐ (k) NO K ๐๓๑๗๔๙ หรือ IEC ๖๐๖๐๑ – ๑

๓.๔         ใช้ได้กับชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานทั้งของผู้ใหญ่ และของเด็ก (สายน้ำเกลือทั่วไป) และสามารถใช้กับชุดให้เลือดได้

๔.       คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑         ระบบควบคุมการให้สารละลาย  เป็นแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

๔.๒         สามารถให้สารละลาย (Infusion Rate) ได้ในอัตราตั้งแต่ ๐.๑ – ๑,๒๐๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมงโดยช่วงอัตรา ๐.๑ – ๙๙.๙ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ ๐.๑ มิลลิลิตร/ชั่วโมง และช่วงอัตรา ๑๐๐ – ๑,๒๐๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ ๑ มิลลิลิตร/ชั่วโมง

๔.๓         สามารถกำหนดปริมาตร (Volume) ของสารละลายได้ตั้งแต่ ๐.๑ – ๙,๙๙๙ มิลลิลิตร

                 โดยช่วงปริมาตร ๐.๑ – ๙๙.๙ มิลลิลิตร ปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ ๐.๑ มิลลิลิตร และช่วงปริมาตร ๑๐๐ – ๑,๒๐๐ มิลลิลิตร ปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ ๑ มิลลิลิตร

๔.๔         ความคลาดเคลื่อนในการให้สารละลายไม่เกิน ± ๕ %

๔.๕         มีระบบ KVO (Keep Vein Open) ซึ่งเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ให้สารละลายครบสมบูรณ์ ตามที่ผู้ใช้กำหนดโดยมีอัตราปริมาณ ๑.๐ – ๕.๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง (สามารถปรับเพิ่มได้ครั้งละ ๑ มิลลิลิตร)

๔.๖         มีระบบตรวจจับฟองอากาศในสายแบบอุลตร้าโซนิค (ULTRASONIC AIR-IN-LINE) ซึ่งสามารถใช้กับสารละลายได้ทุกชนิด

๔.๗         สามารถปรับปริมาตรของ Air bubble ได้ตั้งแต่ ๐.๑ – ๑.๐ มิลลิลิตร

๔.๘         สามารถปรับระดับ Pressure ได้ ๓ ระดับดังนี้ High ๑๐ psi, Normal ๗.๕ psi และ Low ๕ psi โดยมี Pressure transducer เป็นตัวตรวจวัดแรงดัน

๔.๙         เครื่องมีจอแสดงผลแบบ LCD หรือ LED ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน

๔.๑๐    โปรแกรมให้สารละลาย มี ๖ โปรแกรม คือ

-             Continuous                                        -  ๒๕ Steps

-             TPN                                                 -  Intermittent

-             PCA                                                 -  Sinusoidal

๔.๑๑    มีหน่วยความจำในการจำค่าการ Calibrate สาย ได้ ๔ ชนิด

๔.๑๒    ระบบ Start-Reminder เพื่อเตือนให้ผู้ใช้เครื่องกดปุ่ม “START” ให้เครื่องเริ่มทำงานต่อไป   (หลังจากตั้งการทำงานเครื่องแล้วภายใน ๒ นาที)

๔.๑๓    สามารถทดสอบการทำงานของระบบภายในเครื่องได้ (Main self-test)

๔.๑๔    มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือน (Alarm) มีสัญญาณเตือนทั้งเสียงและรูปสัญลักษณ์ ในกรณีต่อไปนี้

-             ให้สารละลายครบตามที่ตั้งไว้ (End Program)

-             แบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery)

-             แบตเตอรี่หมด (End Battery)

-             เมื่อตรวจจับฟองอากาศในสายให้สารละลายได้ (Air-In-Line)

-             Infusion Line อุดตัน (Down Occlusion)

-             ประตูปั๊มเปิดออก (Door Open)

-             เปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานภายใน ๒ นาที (Pump Unattended)

-             เครื่องผิดปกติ (System Malfunction Follower by Error Code)

๔.๑๕    ความดังของเสียงสัญญาณเตือนสามารถได้ยินชัดเจน

๔.๑๖    มีระบบความจำ (Memory function) ข้อมูลที่ตั้งไว้คือ อัตราการไหล และจำนวนที่จะให้ไปแล้วและมีระบบยกเลิกปริมาตรสารละลายที่ให้ไปโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

๔.๑๗    แบตเตอรี่ชนิด Li–ion polymer หรือ Nickel-Cadmium สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ที่อัตราการไหล ๑๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เมื่อชาร์จเต็ม เพื่อสามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระยะไกลได้

๔.๑๘     มีสัญญาณแสงแสดงให้ทราบขณะเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือจากแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

๔.๑๙    น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน ๑,๐๐๐ กรัม รวมแบตเตอรี่

 

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน(ต่อเครื่อง)

๕.๑             IV Set (for pump)                                                ๕๐      ชุด

๕.๒             สายไฟ  AC                                                         ๑        เส้น

๕.๓             เสาสแตนเลส                                                       ๑        ต้น

๕.๔             สะพานไฟ(ชนิดมีสวิทปิดเปิดและฟิวส์ป้องกัน)                     ๑        ชุด

 

๖.  เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑             ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๖.๒             มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ และมี Quick Gide สำหรับแขวนไว้กับตัวเครื่อง

๖.๓             มีหนังสือคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (TECHNICAL/SERVICE MANUAL)

๖.๔             มีป้ายที่คงทนแสดงชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่อยู่เบอร์โทรติดต่อและระยะเวลาประกัน ติดกับตัวเครื่องที่มองเห็นได้ชัดเจน

๖.๕             รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี  นับจากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ

๖.๖             ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานของช่างไม่น้อยกว่า ๓ คน ในการซ่อมหรือบริการจากผู้ผลิต

๖.๗             มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๘             เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือไม่เคยเป็นสินค้าสาธิต

๖.๙             มีการทำ Preventive  maintenance และ Calibration  เครื่องให้ทุก  ๖  เดือนพร้อมหนังสือรับรอง

๖.๑๐         ถ้าเครื่องเกิดการชำรุดในปัญหาเดียวกันมากกว่า  ๒  ครั้ง หรือมีปัญหาต้องส่งซ่อมในปัญหาต่างๆ มากกว่า ๕ ครั้ง (ในระยะประกัน)ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า   ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยในระหว่างนี้  บริษัทต้องนำเครื่องสำรองมาให้ใช้งานไปก่อนจนกว่าจะนำเครื่องใหม่มาทดแทน

๖.๑๑         เมื่อเครื่องชำรุดใช้เวลาซ่อมมากกว่า ๕ วัน(ในระยะประกัน) ผู้ขายต้องนำเครื่องที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันมาสำรองใช้แทนเครื่องที่ชำรุดจนกว่าจะซ่อมเสร็จ

๖.๑๒         บริษัทต้องส่งผู้ที่มีความรู้มาสอนสาธิตการใช้งานการบำรุงรักษาจนผู้ใช้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

๖.๑๓         บริษัทต้องส่งมอบสินค้าภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่รับหนังสือสั่งซื้อ