เครื่องเฝ้าติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ
รายละเอียดเครื่องเฝ้าติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ

วัตถุประสงค์การใช้งาน     สำหรับเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะวิกฤต      สามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวกมีรถวางเครื่องที่มีล้อสามารถล็อคได้

คุณลักษณะทั่วไป

  1. เป็นเครื่องเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, วัดความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, และสามารถวัด IBP, CO2, Temp, Resp (thermistor) ได้โดยเพิ่มเติมเฉพาะอุปกรณ์ใช้งาน (Accessories)
  2. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สามารถปรับแสดงค่าแบบตัวใหญ่ได้
  3. สามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่าง ๆ (Waveforms) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
  4. สามารถควบคุมการทำงานโดยใช้ Keypad  และ Touch Screen 
  5. สามารถใช้กับไฟฟ้า  220 โวลต์  50  เฮิรตซ์
  6. มีแบตเตอรี่อยู่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องมีชุดต่อพ่วงภายนอกตัวเครื่อง