เครื่องปั่นเหวียง (Centrifuge)
รายละเอียดเครื่องปั่นเหวียง (Centrifuge)