ชุดอุดฟัน (ประกอบด้วยเครื่องมือจานวน 4 ชิ้น)
รายละเอียดชุดอุดฟัน (ประกอบด้วยเครื่องมือจานวน 4 ชิ้น)