ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ

นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย

รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์

นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์

รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ

หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรศาสตร์

นายแพทย์สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล

หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรม

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
จักษุวิทยา

นายแพทย์สมบัติ ศรีสุวรรณภรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม

นางปริญดา พีรธรรมานนท์

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสาวมธุรส ตันติเวสส

หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยใน

นางศิรินภา ลีลายุวัฒนกุล

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

นางสาวไพรินทร์ เย็นเพชร

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุและบำรุงรักษา

นางนิตยา เจือนาค

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล

นางทัศนีย์ จิวานานนท์