ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. ร่างประกาศประกวดราคา

2. ร่างเอการประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:26:42 น. เข้าดู 62 ครั้ง