ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:31:21 น. เข้าดู 64 ครั้ง