ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินราคากลางโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:47:42 น. เข้าดู 129 ครั้ง