หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:13:30 น. เข้าดู 12 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Hyaluronate sodium 180 mg/100 ml eye drops solution 0.3 m

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Hyaluronate sodium 180 mg/100 ml eye drops solution 0.3 ml unit dose

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:11:36 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Azilsartan medoxomil 40 mg tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Azilsartan medoxomil 40 mg tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:10:36 น. เข้าดู 2 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sulfinpyrazone 100 mg tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sulfinpyrazone 100 mg tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:09:50 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 15 mg film-coated tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 15 mg film-coated tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:09:09 น. เข้าดู 2 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:08:01 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Vortioxetine 10 mg file-coated tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Vortioxetine 10 mg file-coated tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:07:00 น. เข้าดู 2 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:06:16 น. เข้าดู 4 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sitagliptin 100 mg film-coated tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sitagliptin 100 mg film-coated tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:05:29 น. เข้าดู 3 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Menatetrenone 15 mg capsule

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Menatetrenone 15 mg capsule

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:04:36 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Pantoprazole 20 mg tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Pantoprazole 20 mg tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:03:47 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Agomelatine 25 mg film-coated tablet

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Agomelatine 25 mg film-coated tablet

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:02:35 น. เข้าดู 2 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:05:15 น. เข้าดู 18 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,000 เล่ม

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ เปเปอร์

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:59:43 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ Chiller จำนวน 1 รายการ ด้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ Chiller จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:02:16 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:15:09 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:44:44 น. เข้าดู 15 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศประกวดราคา

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง

4. ราคากลาง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:02:42 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ร

เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลเครื่องปรับอากาศฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:26:30 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:43:02 น. เข้าดู 15 ครั้ง

ประกาศจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ   ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:22:18 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (TOTAL PLUS PAK) จำนวน 10 ชิ้น

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:42:30 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (Sanidex OPA) จำนวน 150 แกลลอน

ได้แก่ บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:04:23 น. เข้าดู 15 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:14:58 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

จ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ  ระยะเวลา 10 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:59:57 น. เข้าดู 18 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:55:10 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:53:09 น. เข้าดู 20 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:37:13 น. เข้าดู 13 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ

ได้แก่บริษัท นิวอาย จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:50:44 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)

เป็นเงิน 177,780.47 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:29:28 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ ด้วยว

ยกเลิกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:40:48 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:39:38 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 1/2563 จำนวน 71 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 1/2563 จำนวน 71 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:16:58 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:04:29 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:03:02 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ได้แก่ บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:02:01 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 20:24:31 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 20:22:46 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ (1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62)

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ (1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:15:38 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:03:03 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 Lead พร้อมวิเคราะห์ผล (Electrocardiogram

ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30:20 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:13:05 น. เข้าดู 43 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:07:18 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

หจก.โรงงานซักฟอก ซินไฉฮั้ว

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:33:25 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:43:24 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

เปลี่ยนแปลงแผนจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:16:34 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:12:13 น. เข้าดู 42 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

จ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:49:37 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

จ้างดูแลรักษาความสะอาด  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:48:20 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 180 รายการ

บ. กรุงเทพ พยาธิ - แลป จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:40:16 น. เข้าดู 47 ครั้ง

ประกาศปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:03:25 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:54:04 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 จำนวน 6 หมวด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:12:17 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:03:11 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือในการทำผ่าตัดจักษุ จำนวน 58 ชิ้น

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือในการทำผ่าตัดจักษุ จำนวน 58 ชิ้น

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:36:11 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลใหญ่) จำนวน 100 หลอด

ได้แก่ บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:58:43 น. เข้าดู 45 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 ประจำปี 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1/2563 ประจำปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19:36:07 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:45:43 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท

วงเงิน 4,000,000 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:46:57 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

วงเงิน 2,920,000 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:28:31 น. เข้าดู 64 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ปี 2563

ปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:01:10 น. เข้าดู 69 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ปี 2563

ปี 2563

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:59:01 น. เข้าดู 66 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ปี 2563

เป็นเงิน 2,920,000 บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:55:47 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:43:36 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:18:25 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 รายการ

น้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 41 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:10:47 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน 180 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,000.- บาท

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:32:58 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 รายการ

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:40:28 น. เข้าดู 118 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:38:14 น. เข้าดู 117 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 13 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:14:19 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:35:41 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสอราคาซื้อเตียงนอผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

เตียงนอผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:34:39 น. เข้าดู 83 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ได้แก่  รายการที่ 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

          รายการที่ 2. บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

          รายการที่ 3. บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:37:25 น. เข้าดู 120 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:31:58 น. เข้าดู 109 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:48:43 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

ซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:16:54 น. เข้าดู 107 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (CO2 Monitor) จำนวน 2

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (CO2 Monitor)  จำนวน 2 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:15:35 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด่้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด่้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:58:59 น. เข้าดู 102 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถเข็นจัดเตรียมฉีดยา จำนวน 10 คัน

ได้แก่ บริษัท เอส.เจ. (1993) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:43:17 น. เข้าดู 100 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:51:17 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:33:51 น. เข้าดู 131 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:41:26 น. เข้าดู 111 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:37:00 น. เข้าดู 125 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด

ได้แก่บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:35:06 น. เข้าดู 143 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:38:00 น. เข้าดู 142 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ

อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 2  จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:19:02 น. เข้าดู 154 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผน

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:42:42 น. เข้าดู 135 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:35:37 น. เข้าดู 136 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อ

ได้แก่ บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:03:11 น. เข้าดู 173 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ และเครื่องมือบังคับเส้นลวด จำนวน 2 ช

ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:47:33 น. เข้าดู 152 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:51:25 น. เข้าดู 167 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:49:18 น. เข้าดู 172 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:28:08 น. เข้าดู 146 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

เลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:15:47 น. เข้าดู 167 ครั้ง

ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องก

ชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเครื่องกรอกระดูกฯ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:17:28 น. เข้าดู 159 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:57:10 น. เข้าดู 165 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า แบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:54:47 น. เข้าดู 137 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารให้ภาพรายละเอียดฯ จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:42:26 น. เข้าดู 175 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำใส้ส่วนต้นระบบวิดิทัศน์ (ERCP) จำนวน 1 ชุด

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:36:32 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท สัปปายะ สยาม จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:34:33 น. เข้าดู 173 ครั้ง