• perm_phone_msg+(02) 6409537

การสั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์

การจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหารพระอาพาธ บริการได้ ๒ เวลา (ไม่ได้ขึ้นประเคน)
- เวลาเช้า เริ่ม ๐๖.๓๐ น.
- เวลาเพล เริ่ม ๑๐.๓๐ น.
- ค่าภัตตาหารพระอาพาธ รูปละ ๖๐ บาท
กำหนดการประกอบพิธีต่าง ๆ
พิธีถวายสังฆทาน,ทำบุญวันเกิด,สะเดาะเคราะห์, บังสุกุล
ช่วงเช้า เริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น.
๐๗.๐๐ น. - พระสงฆ์มาถึงห้องพิธี
- เจ้าภาพถวายภัตตาหาร
๐๗.๔๕ น. - เจ้าภาพที่ถวายสังฆทานทำบุญวันเกิด ถวายปัจจัย ดอกไม้ ธูปเทียน เสร็จแล้ว พระสงฆ์ให้พรและ ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ หรือบังสุกุลสำหรับ เจ้าภาพรายต่อไป
หมายเหตุ : ในช่วงเช้าบางวันอาจมีพิธีสมรสหมู่ ในหอฉัน
ช่วงเพล เริ่มเวลา ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. - เจ้าภาพถวายภัตตาหาร
๑๑.๒๐ น. - พิธีกรประกาศรายนามเจ้าภาพ
๑๑.๓๐ น. - เจ้าภาพประจำวัน ถวายปัจจัย, ดอกไม้ ธูปเทียน และรับพร หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทาน ทำบุญวันเกิด, สะเดาะเคราะห์ หรือบังสุกุล สำหรับเจ้าภาพ รายต่อ ๆ ไป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ให้พร และประพรมนํ้าพระพุทธมนต์
การจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีที่เจ้าภาพต้องนำมาเอง
๑. ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ ๙ ชุด
๒. เทียนขาว หนัก ๔ บาท ๑ คู่
๓. ผ้าขาวยาว ๒ เมตร ๑ ผืน
การจัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีที่เจ้าภาพต้องนำมาเอง
๑. ดอกไม้ ธูป เทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ ๙ ชุด
๒. โกฐอัฐิ รูปถ่าย หรือชื่อผู้ล่วงลับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)