• perm_phone_msg+(02) 6409537

การสั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์

การสั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์
- ถวายสังฆฑาน
- ทำบุญวันเกิด
- สะเดาะเคราะห์
- บังสุกุล
การสั่งจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร พระอาพาธ และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
การจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหารพระอาพาธ บริการได้ 2 เวลา (ไม่ได้ขึ้นประเคน)
- เวลาเช้า เริ่ม 06.30 น.
- เวลาเพล เริ่ม 10.30 น.
- ค่าภัตตาหารพระอาพาธ รูปละ 60 บาท
การจัดพิธีสะเดาเคราะห์ต่ออายุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีที่เจ้าภาพต้องเตรียม
- ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
- เทียนขาว หนัก 4 บาท 1 คู่
- ผ้าขาวยาว 2 เมตร 1 ผืน
การจัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีที่เจ้าภาพต้องเตรียม
- ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
- โกศอัฐิ รูปถ่าย หรือชื่อผู้ล่วงลับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
กำหนดการประกอบพิธีต่างๆ
1. พิธีถวายสังฆฑาน, ทำบุญวันเกิด, สะเดาเคราะห์, บังสุกุล
ช่วงเช้า เริ่มเวลา 07.00 น.
07.00 น. - พระสงฆ์มาถึงห้องพิธี
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- เจ้าภาพถวายภัตตาหาร
07.45 น. - เจ้าภาพที่ถวายสังฆฑาน ทำบุญวันเกิด ถวายปัจจัย ดอกม้ ธูปเทียน เสร็จแล้ว พระสงฆ์ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ หรือบังสุกุลสำหรับเจ้าภาพรายต่อไป
2. พิธีถวายสังฆฑาน, ทำบุญวันเกิด, สะเดาะเคราะห์, บังสุกุล
ช่วงเพล เริ่มเวลา 10.00 น.
10.30 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - เจ้าภาพถวายภัตตาหารบริเวณหอฉัน
11.20 น. - พิธีกรประกาศรายนามเจ้าภาพ
11.30 น. - เจ้าภาพประจำวัน ถวายปัจจัย, ดอกไม้, ธูปเทียน และรับพร
หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆฑานทำบุญวันเกิด, สะเดาะเคราะห์, หรือบังสุกุล สำหรับเจ้าภาพรายต่อๆไป 2. พิธีถวายสังฆฑาน, ทำบุญวันเกิด, สะเดาะเคราะห์, บังสุกุล
ช่วงเพล เริ่มเวลา 10.00 น.
10.30 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. - เจ้าภาพถวายภัตตาหารบริเวณหอฉัน
11.20 น. - พิธีกรประกาศรายนามเจ้าภาพ
11.30 น. - เจ้าภาพประจำวัน ถวายปัจจัย, ดอกไม้, ธูปเทียน และรับพร
หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆฑานทำบุญวันเกิด, สะเดาะเคราะห์, หรือบังสุกุล สำหรับเจ้าภาพรายต่อๆไป