• perm_phone_msg+(02) 6409537

อัตราบริการเฉพาะในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หอฉัน ห้องพิธีสงฆ์
บำรุงค่าภัตตาหารถวายพระอาพาธ 25 รูป ๆ ละ 60 บาท 1,500.00 1,500.00
ค่าสถานที่เจริญพระพุทธมนต์ 1,500.00 3,500.00
ค่าอาหารถวายภัตตาหารพระในพิธี 9 รูป 1,800.00 2,700.00
ค่าไทยธรรมถวายพระในพิธี 9 รูป 1,800.00 1,800.00
ค่ารถรับ-ส่งพระในพิธี 1,000.00 1,000.00
ค่าดอกไม้ถวายพระ + ธูปเทียน 450.00 450.00
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์
8,050.00 10,950.00
ค่าจัดทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ 500.00 1,000.00
ค่าอุปกรณ์หลั่งน้ำสังข์ (พาน, มาลัย, มงคล) 2,400.00 2,400.00
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์และหลั่งน้ำสังข์ทั้งสิ้น
1,0950.00 14,350.00

หมายเหตุ ***
ถ้าต้องการใช้ไฟ้ฟ้าของโรงพยาบาลเพื่อบันทึกเทปต้องเสียค่าบำีรุง 200-500.บาท
เจ้่่าภาพต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยถวายพระ 9 ชุด

การส่งจองอาหารเลี้ยงแขก
รับเลี้ยงเฉพาะกลางวัน

อัตราค่าบริการอาหาร
จัดเลี้ยงแขก 30-49 คน คนละ 270/บาท แขกตั้งแต่ 50 ขึ้นไป คนละ 250 บาท

อัตราค่าห้องจัดเลี้ยง
ที่หอฉัน 2,000 บาท/แขก 50-100 คน ห้องพุทธรักษา 2,000 บาท/แขก 50-70 คน
ที่ห้องรับรอง 5,000 บาท/แขก 80-200 คน ห้องธรรมรักษา 1,000 บาท/แขก 30-40 คน

*** การจองห้องพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขกไม่รับสั่งจองทางโทรศัพท์ กรุณามาติดต่อด้วยตัวเองพร้อมชำระเงิน ที่มาจอง
*** กรุณาอย่านำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องพิธีสงฆ์

ติดต่อสอบถามแผนกรับจอง ณ อาคารพิธีสงฆ์ (ห้องกระจก) โรงพยาบาลสงฆ์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -1600 น. โทรศัพท์ 02-6409537 ต่อ 3501 ,3502