โรงพยาบาลสงฆ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณร "โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย" เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด "โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย" เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณรเพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการและป้องกันโรค หากพบเจ็บป่วยจะรักษาทันที ไม่ให้เข้าสู่ภาวะเสี่ยงหรือภาวะ แทรกซ้อนของโรค สำหรับบริการประกอบด้วย - ตรวจรักษาโรค - ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ - ตรวจตา จอประสาทตา ขั้วประสาทตา ต้อหิน ต้อกระจก ถวายแว่นสายตาและแว่นกันแดด - ตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ถอนฟันขูดหินปูน - การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ - ตรวจสุขภาพเท้าและถวายรองเท้าเพื่อสุขภาพ - ตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลมาจัดทําสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์นำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นการปวารณาของ กระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ - สามเณร อาพาธ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:56:05 น. เข้าดู 274 ครั้ง