บุคคลคุณภาพโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลสงฆ์ ได้จัดพิธีมอบโล่บุคคลคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากร ที่มีความขยัน เสียสละ และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกิจกรรม งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี ยึดหลักครองตน ครองคน ครองงาน ตามค่านิยมของโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:50:45 น. เข้าดู 152 ครั้ง